Со правилникот за добро управување се утврдуваат начелата и правилата на работа на мрежата „Вклучи се, за здрава животна средина!“ (НМ) од аспект на:

  • правата и обврските  на членките на мрежата
  • органите и опсегот на нивната работа
  • начинот на одлучување
  • условите и постапката за зачленување, причините и постапките за исклучување од членство
  • спречување на судир на интереси
  • финансиско управување
  • други прашања од значење за работата на мрежата.

Линк за симнување на правилникот за добро управување