Еколошко друштво „Треска“

Еколошко друштво „Треска“ Македонски Брод е невладина, непартиска и непрофитна организација во која членуваат доброволно граѓани од општината Македонски Брод и Републиката на доброволна основа и волонтеризам заради заштита и унапредување на животната средина.